மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Tuesday, 3 March 2015

வழிகாட்டிக் கட்டுரை: சிறுகதை

இன்றைய தாய்மொழி பத்திரிகையில் 'ஆசிரியர் களம்' பகுதியில் பிரசுரமான எனது சிறுவர் சிறுகதை. மலேசிய ஆரம்பப்பள்ளி மாணவர்களுக்கான இலக்கிய வழிகாட்டல். அனைத்துத் தமிழ்ப்பள்ளிக்கும் தாய்மொழி பத்திரிகை இலவசமாகவே கிடைக்கிறது. நிர்வாகத்திற்கு நன்றி.


No comments:

Post a Comment