மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Tuesday, 14 June 2016

அமைப்புமுறை கட்டுரை: நேர்காணல் பயிற்சி. மெதுப்பயில் மாணவர்களுக்கு ஏதுவான அணுகுமுறை

இப்பயிற்சியினை ஆசிரியர்கள் வகுப்பறையில் மாணவர்களுக்கு ஒரு தொடக்கப் பயிற்சியாக அளிக்கலாம். நேர்காணல் புதியதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தலைப்பாகும்.


No comments:

Post a Comment