மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்)

ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன்

Saturday, 1 September 2012

UPSR Exam Revision: Final Touch: Bahasa Tamil Trial Exam papers

Bahasa Tamil Kertas 1 Negeri Perak:
http://www.mediafire.com/?3lg73qjqk3z976f

Bahasa Tamil Kertas 2 Negeri Perak:
http://www.mediafire.com/?ydo83v8wo79s4qe

No comments:

Post a Comment