மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Thursday, 14 August 2014

மாதிரிக் கட்டுரை: தன் வரலாறு: நான் ஒரு நீர்ப்புட்டி


தன்வரலாறு கட்டுரையை மாணவர்கள் தங்களின் சிந்தனைக்கேற்ப எழுதலாம்; ஆனால் அதன் கட்டமைப்பைப் பின்பற்றியே எழுத வேண்டும். கதையாக எழுதக்கூடாது.

தொடக்கம்: நேரடியாக நான் ஒரு நீர்ப்புட்டி என்றும் ஆரம்பிக்கலாம் அல்லது குறிப்புகள் கொடுத்தும் ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால், பின்னோக்கு உத்தியில் மட்டும் ஆரம்பிக்கக்கூடாது. கவனிக்கவும்.


No comments:

Post a Comment