மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Monday, 1 September 2014

வழிக்காட்டி கட்டுரை: சிறுகதைக்கான மாதிரி தொடக்கம்

சிறுகதையின் தொடக்கம் கதைக்குள் நுழைவதற்கான வாசல் என்பதைக் கவனிக்கவும். அது சுவாரிஷ்யமாக இருத்தல் வேண்டும்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் படத்திற்கான மாதிரி தொடக்கங்களைப் படிக்கவும். (JPEG Format, can click and print)


No comments:

Post a Comment