மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Sunday, 5 April 2015

வழிகாட்டிக் கட்டுரை (எளிய உத்திகள்: சிறுகதை வழிகாட்டி)

சிறுவர் சிறுகதைக்கான எளிய உத்திகள். இக்கேள்விகளைத் துணையாகக் கொண்டு கதை எழுத மாணவர்களை ஊக்குவிக்கலாம்.

நன்றி
கே.பாலமுருகன்


No comments:

Post a Comment