மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Friday, 11 December 2015

ஆறாம் ஆண்டுக்கான பழமொழியும் கதையும் - பயிற்சி

கீழ்கண்ட இரண்டு கதைகளை வாசித்து அதற்குரிய பழமொழியையும் பொருளையும் எழுதுக.

( click on picture, right click and save picture as, then save it. Print it from where you saved)


No comments:

Post a Comment