மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Tuesday, 18 April 2017

மெதுபயில் மாணவர்களுக்கான வாக்கியம் அமைத்தல் பயிற்சி

For download pdf copy:

http://www.mediafire.com/file/2w2bqd0rpc39wb2/மெதுபயில்+மாணவர்களுக்கான+வாக்கியம்+அமைத்தல்+பயிற்சி+2017.pdf

No comments:

Post a Comment