மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Sunday, 29 April 2018

வாக்கியம் அமைத்தல்- கடைநிலை மாணவர்களுக்கு ஒரு பயிற்சி அறிமுகம்

இதுபோல பயிற்சியினை ஆசிரியர்கள் மேற்கொண்டால் கடைநிலை மாணவர்கள் வாக்கியம் அமைத்தலில் புள்ளிகள் பெற உதவ முடியும்.
to download in pdf: press the link below

No comments:

Post a Comment