மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Wednesday, 4 June 2014

Teknik Menjawab Bahasa Tamil dan Bengkel Penulisan cerpen- Road show around Malaysia - 2014(Jan to March)


Kenangan bersama murid murid dan guru guru di seluruh Malaysia, selaku penceramah Teknik Menjawab Bahasa Tamil dan bengkel cerpen Kanak kanak. Bengkel dan teknik menjawab yang saya hadiri tahun 2014 pusingan pertama dari Januari hingga March.

Bengkel Penulisan Cerpen kepada Ibubapa SJKT TUN AMINAH JOHORTeknik Menjawab Bahasa Tamil - SJKT RRI KUALA SELANGOR

Teknik Menjawab Bahasa Tamil - SJKT Subramanya Barathe- P.Pinang

Bengkel Penulisan Cerpen untuk Guru Guru  - SJKT Batu Cave selangor 
Teknik Menjawab Bahasa Tamil - SJKT Ldg Lenordan Muar, Johor

Teknik Menjawab Bahasa Tamil - SJKT Jalan Khalidi Muar Johor

Bersama murid murid SJKT JLN KHALIDI MUAR JOHOR

Perbincangan Bersama Guru guru SJKT COALFIELD KUALA SELANGOR

Teknik Menjawab Bahasa Tamil - SJKT KALAIVANI, KEDAH

No comments:

Post a Comment