மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Monday, 29 August 2016

தமிழ்மொழிக் கட்டுரை வழிகாட்டல் 2016 - யூ.பி.எஸ்.ஆர் சோதனை

இத்துடன் கட்டுரைக்கான சில பொதுவான வரைவிலக்கணங்களை இணைத்துள்ளேன்.


to download pdf copy click here:


No comments:

Post a Comment