மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Tuesday, 12 April 2016

நேர்காணல் எழுதும் முறை: 3.10.25 120 சொற்களில் நேர்காணல் எழுதுவர் (6ஆம் ஆண்டு)

மாணவர்களே/ஆசிரியர்களே நேர்காணல் எழுதும்போது தவிர்க்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விடயத்தை இங்கு இணைத்துள்ளேன்.


No comments:

Post a Comment