மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Thursday, 14 April 2016

வாக்கியம் அமைத்தல்: தனி வாக்கியம் அமைத்தல் வேண்டும்/ தொடர்ச்சி இருக்கக்கூடாது


No comments:

Post a Comment