மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Friday, 11 September 2015

KSSR - தமிழ்மொழி : கதை எழுதும் திறன் ( பயிற்சி)

வணக்கம் ஆசிரியர்களே/ மாணவர்களே,

கீழே வழங்கப்பட்டிருக்கும் பயிற்சி ஐந்தாம் ஆண்டு, நான்காம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கானது. இப்பொழுதே மாணவர்களுக்கு உரிய பயிற்சிகளை வழங்கிவிட்டால் அடுத்த வருடம் ஏதுவாக இருக்கும். நன்றி.

கே.பாலமுருகன்2 comments: