மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Tuesday, 4 August 2015

வழிகாட்டிக் கட்டுரை: சிறுகதை ( 24ஆம் எண் கொண்ட பேருந்து)

மாணவர்களே ஆசிரியர்களே, ( click on picture, right click again, save picture as, and after save please print it)

உயர்நிலைச் சிந்தனை என்பது அத்துனைக் கடினம் கிடையாது. ஒரு சிறுகதையின் முடிவில் திருப்பத்தை யோசிப்பதும் உயர்நிலை சிந்தனைத்தான். கீழ்கண்ட கதையை மாணவர்கள் எப்படிப் புரிந்து கொண்டு எழுதுகிறார்கள் என்பதே முக்கியம். அதற்கு உங்கள் பங்களிப்பு மிகவும் அவசியம். கதையில் வரும் அப்பையன் அப்பாட்டிக்கு எப்படி உதவுகிறான்? அதில் என்ன திருப்பத்தைக் கொண்டு வர முடியும் என யோசித்துப் பாருங்கள்.

நன்றி: ஆசிரியர் கே.பாலமுருகன்


No comments:

Post a Comment