மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Saturday, 1 August 2015

வழிகாட்டிக் கட்டுரை: சிறுகதை: மோகினி வீடு

அன்பான மாணவர்களே ஆசிரியர்களே....

கீழ்கண்ட படத்திற்கு நான் ஒரு சிறுகதை எழுதியுள்ளேன். அதனைப் பிரசுரித்த தாய்மொழிக்கு நன்றி. அதே படத்திற்கு நீங்கள் வேறு மாதிரியான ஒரு சிறுகதையை எழுதவும். கற்பனைவளம் மிக்க ஒரு தலைமுறையாக உருவாகுங்கள். ( ஞ் எனும் வந்திருக்கும் இடத்தில், ' ... ' இப்படி வந்திருக்க வேண்டும்.

(குறிப்பு: என் கதையுடன் பிரசுரமாகியிருக்கும் கட்டுரை சட்டகம் நான் ஒரு கதை புத்தகம் நான் எழுதியதல்ல)


No comments:

Post a Comment